Despre Proiect

Calitate în educație, debirocratizare și acces la informație

 

     Pornind de la aceste concepte cheie, proiectul PODCA SMIS 37655„Creşterea calitaţii sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare”,  implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei în perioada februarie 2014-octombrie 2015, are în vedere creșterea eficienței și comunicării între factorii implicați în sistemul educațional, debirocratizarea procedurilor prin introducerea de mecanisme moderne de gestiune a portofoliului profesorului, precum și consolidarea managementului strategic la nivelul sistemului de educație preuniversitar din România.

   Dezvoltarea tehnologiei informaţiei a influenţat în mod radical felul în care trăim şi gândim. Comunicaţiile au devenit globale, iar informaţia a devenit un bun accesibil tuturor. Educaţia beneficiază deja de ceva timp de  posibilităţile oferite de Internet şi de progresele din domeniul noilor tehnologii. Aceste beneficii se reflectă și în procesul de administraţie publică, pentru creşterea gradului de transparenţă al administraţiei și al gradului de răspuns faţă de nevoile cetăţenilor.

   Aparatul administrativ al sistemului de educaţie trebuie să răspundă preocupărilor cetăţenilor atât în privinţa promptitudinii şi calităţii în furnizarea serviciilor publice, cât şi în privinţa orientării către cetăţean. Este necesară monitorizarea şi reducerea timpului şi calităţii furnizării serviciilor, cu o reducere corespunzătoare a costurilor. De asemenea, este necesară definirea unor indicatori de calitate pentru serviciile oferite de administraţia sistemului de învățământ.

   Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate depinde, în mare masură, de dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale şi centrale, în special prin întărirea structurilor cu rol de coordonare şi monitorizare a calităţii serviciilor de educaţie furnizate.

   Ministerul Educației Nationale (MEN), ca autoritate centrală ce coordonează sistemul naţional de educaţie, răspunde de evaluarea acestuia pe baza unor criterii şi standarde cantitative si calitative.

   Prin prezentul proiect se urmăreşte crearea unor mecanisme adecvate pentru o evaluare externă şi internă realistă a sistemului educaţional, avându-se în vedere redefinirea rolurilor diferitelor instituţii şi niveluri ierarhice în contextul descentralizării.

   Instrumentele informatice moderne oferă în acest moment oportunitatea pentru o reproiectare profundă a proceselor utilizate în prezent in administratia din domeniul educatiei preuniversitare din Romania. Proiectul îşi propune o restructurare semnificativă a acestora, pentru reducerea costurilor administrative şi oferirea de beneficii pe termen lung beneficiarilor finali – elevi, profesori, publicul larg:

  • reducerea şi simplificarea procedurilor administrative necesare pentru parcurgerea unor etape esenţiale din sistemul educational;
  • reducerea timpului de raspuns din partea autorităţilor administrative la toate nivelurile – naţional, judeţean şi local;
  • cresterea transparenţei proceselor administrative din sistemul educaţional;
  • creşterea gradului de informare al cetaţenilor;
  • eliminarea erorilor de operare sau procesare de date, eliminarea tentativelor de fraudare (diplome, rezultate ale examenelor, admiteri şi repartizări, distribuiri de ajutoare sociale).


   În contextul reglementărilor din Cadrul Strategic Naţional de Referinţa 2007 – 2013 (CSNR) care urmăreşte îmbunătăţirea abordării strategice a politicilor regionale şi de coeziune economică şi socială din România şi realizarea unei coordonări cu Politicile Comisiei Europene, proiectul işi propune să contribuie la îmbunătăţirea durabilă a capacităţii administrative a unităţilor şcolare de a oferi servicii publice de calitate în domeniul educaţional, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces şi mai ales prin implementarea unui sistem unitar de indicatori de măsurare şi control a calităţii în educaţie.

   Proiectul este în acord cu obiectivele Programului Operational „Dezvoltarea Capacităţii administrative” 2007 – 2013, elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR).

   Proiectul este complementar cu Planul Strategic al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informaţiei - Componenta de programare bugetară 2008-2011, prin creşterea confortului cetaţenilor prin asigurarea accesului la servicii publice informatizate şi prin reducerea cheltuielilor administrative, prevazute în programul bugetar „e-Government”.

 

 

Subscribe to Debirocratizare in educatie RSS